Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2047 người đã làm bài

[{"a":8.33,"b":8.77,"type":0,"ans":17.1},{"a":78.9,"b":78.9,"ans":"="},{"type":0,"size":4,"min":9.21,"max":677.7,"list":[68.3,677.7,22.66,9.21]},{"type":0,"a":67,"b":46,"i":5},{"idx":11,"op1":0,"op2":1,"x":84.1,"so1":5.3,"so2":30.2,"so3":59.2},{"so2":81,"so1":272.16},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":0,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":2,"y":8},"C":{"x":8,"y":3.2}},{"idx":1,"color":"#f063c0","type":1,"A":{"x":2,"y":2},"B":{"x":9,"y":2},"C":{"x":7,"y":6},"D":{"x":2,"y":6}},{"convert_type":1,"typeA":3,"typeB":4,"A":9.39,"B":9390},{"oSo":[493,401],"scale":0.3,"idx":4,"help":false},{"value":21.7,"mul":0.001,"type":0,"ans":0.0217},{"rd":3,"V":67,"T":75,"start":345,"type":0,"S":83.75,"correct":67},{"type":0,"frac":{"ts":1,"ms":4},"dec":8,"subType":1,"percent":1,"id":7,"decPs":0.08}]
[{"phannguyen":"17","phanle":"10"},"=","677,7","5,46","84,1","3,36","21","24","9390",{"so0":"49,3","so1":"40,1"},"0,0217",{"A":"67","C":"67"},"0,01"]