Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":10.2,"b":9.86,"type":0,"ans":20.06},{"a":22.9,"b":28.51,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":45.82,"max":97.87,"list":[45.82,81.98,86.35,97.87]},{"type":8,"a":97,"b":25,"i":9},{"idx":11,"op1":1,"op2":1,"so1":82.9,"x":58.3,"so2":11,"so3":13.6},{"so2":72,"so1":20.232},{"idx":0,"color":"#f09600","type":1,"A":{"x":8,"y":2},"B":{"x":8,"y":6},"C":{"x":2,"y":1.2}},{"idx":3,"color":"#3690c9","type":0,"A":{"x":3,"y":3},"B":{"x":3,"y":8},"C":{"x":7,"y":8},"D":{"x":7,"y":4}},{"convert_type":1,"typeA":5,"typeB":6,"A":829.4,"B":829400},{"oSo":[171,504],"scale":0.4,"idx":2,"help":false},{"value":17.15,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.1715},{"rd":4,"V":296,"T":120,"start":375,"type":1,"S":592,"correct":592},{"type":1,"frac":{"ts":7,"ms":15},"dec":30,"subType":0,"percent":61,"id":6,"decPs":0.61}]
[{"phannguyen":"20","phanle":"06"},"<","45,82","9,1","58,3","0.281","12","18","829400",{"so0":"17.1","so1":"50.4"},"0.1715",{"A":"592","C":"592"},"0.75"]