Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":81.8,"b":7.08,"type":1,"ans":74.72},{"a":7.326,"b":78.03,"ans":"<"},{"type":1,"size":4,"min":123.7,"max":898,"list":[481.8,123.7,898,329.9]},{"type":1,"a":39,"b":28,"i":2},{"idx":5,"op1":0,"op2":3,"so2":0.4,"x":0.23,"so1":0.93,"so3":2.9},{"so2":27,"so1":255.96},{"idx":1,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":8,"y":2},"B":{"x":8,"y":7},"C":{"x":4,"y":6.1}},{"idx":2,"color":"#922780","type":1,"A":{"x":2,"y":3},"B":{"x":9,"y":3},"C":{"x":8,"y":6},"D":{"x":5,"y":6}},{"convert_type":1,"typeA":3,"typeB":4,"A":527.3,"B":527300},{"oSo":[467,374],"scale":0.4,"idx":1,"help":false},{"value":0.2423,"mul":0.01,"type":0,"ans":0.002423},{"rd":0,"V":95,"T":90,"start":345,"type":1,"S":142.5,"correct":142.5},{"type":0,"frac":{"ts":5,"ms":12},"dec":24,"subType":0,"percent":74,"id":7,"decPs":0.24}]
[{"phannguyen":"74","phanle":"72"},"<","123,7","2,28","0,23","9,48","10","15","527300",{"so0":"46,7","so1":"37,4"},"0,002423",{"A":"142,5","C":"142.5"},"0,84"]