Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 2006 người đã làm bài

[{"a":9.68,"b":15.3,"type":0,"ans":24.98},{"a":72.8,"b":72.8,"ans":"="},{"type":0,"size":3,"min":9.267,"max":736,"list":[736,9.267,35.4]},{"type":1,"a":37,"b":66,"i":9},{"idx":5,"op1":2,"op2":2,"so2":0.8,"so1":0.8,"x":1.1,"so3":0.704},{"so2":19,"so1":46.74},{"idx":3,"color":"#009c00","type":1,"A":{"x":8,"y":2},"B":{"x":8,"y":9},"C":{"x":3,"y":8.8}},{"idx":0,"color":"#009c00","type":0,"A":{"x":3,"y":2},"B":{"x":3,"y":9},"C":{"x":8,"y":9},"D":{"x":8,"y":5}},{"convert_type":1,"typeA":1,"typeB":2,"A":15.95,"B":15950},{"oSo":[173,104],"scale":0.5,"idx":5,"help":false},{"value":70.2,"mul":0.1,"type":0,"ans":7.02},{"rd":0,"V":57,"T":135,"start":300,"type":1,"S":128.25,"correct":128.25},{"type":1,"frac":{"ts":2,"ms":3},"dec":9,"subType":0,"percent":26,"id":2,"decPs":0.26}]
[{"phannguyen":"24","phanle":"98"},"=","736","9,66","1,1","2,46","17,5","27,5","15950",{"so0":"17,3","so1":"10,4"},"7.02",{"A":"128.25","C":"128.25"},"0,32"]