Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Phạm Quỳnh Thương
10 điểm
Quân Bùi
10 điểm
Trịnh Nam Sơn
10 điểm
Nguyễn Phương Linh
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm

Có 1998 người đã làm bài

[{"a":85.2,"b":1.54,"type":0,"ans":86.74},{"a":1.663,"b":1.663,"ans":"="},{"type":1,"size":4,"min":65.33,"max":397.6,"list":[98.14,65.33,205.8,397.6]},{"type":17,"a":68,"b":64,"i":6},{"idx":10,"op1":0,"op2":2,"so2":0.9,"x":-0.1,"so1":0.1,"so3":0},{"so2":21,"so1":2291.1},{"idx":3,"color":"#009c00","type":2,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":7,"y":1},"C":{"x":5.9,"y":6}},{"idx":0,"color":"#922780","type":1,"A":{"x":2,"y":1},"B":{"x":8,"y":1},"C":{"x":9,"y":9},"D":{"x":3,"y":9}},{"convert_type":0,"typeA":2,"typeB":3,"A":97.44,"B":9744},{"oSo":[408,318],"scale":0.5,"idx":5,"help":false},{"value":0.862,"mul":0.1,"type":0,"ans":0.0862},{"rd":0,"V":91,"T":105,"start":285,"type":1,"S":159.25,"correct":159.25},{"type":0,"frac":{"ts":7,"ms":12},"dec":24,"subType":1,"percent":12,"id":4,"decPs":0.24}]
[{"phannguyen":"86","phanle":"74"},"=","65,33","3,84","-0,1","109,1","12,5","48,0","9744",{"so0":"40,8","so1":"31,8"},"0,0862",{"A":"159,25","C":"159.25"},"0,02"]