Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3278

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 0 giây2016-11-21 20:54:48 1 Xem bài làm
2 asdfjasdbhjfhbasjd10 1 phút - 9 giây2016-11-21 20:45:34 1 Xem bài làm
3 Hoàng C510 1 phút - 19 giây2016-12-15 16:56:09 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 22 giây2016-11-03 20:23:01 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-11-02 21:07:12 1 Xem bài làm
6 Phương Xinh Tươi Quê Thái Bình10 1 phút - 30 giây2016-11-01 21:37:48 1 Xem bài làm
7 gagscasafafafafagh10 1 phút - 32 giây2016-11-20 18:59:12 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 36 giây2016-12-13 13:29:49 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 36 giây2016-11-02 20:47:15 1 Xem bài làm
10 gnsbgjhsdbgjh10 1 phút - 38 giây2016-11-02 20:53:53 1 Xem bài làm
11 Hiếu kaitou10 1 phút - 43 giây2016-11-02 20:58:47 1 Xem bài làm
12 asdfasdgtsdfgasdg10 1 phút - 44 giây2016-12-04 21:23:18 1 Xem bài làm
13 adsfajsdbfhasbd10 1 phút - 48 giây2016-12-06 21:32:11 1 Xem bài làm
14 sdfsdbhfbasdbfjhdbfasdbfjdbsjf10 1 phút - 48 giây2016-11-09 21:08:32 1 Xem bài làm
15 assssssssssssssss10 1 phút - 50 giây2016-12-02 19:36:59 1 Xem bài làm
16 Kaitou Kid10 1 phút - 52 giây2016-11-14 19:54:03 1 Xem bài làm
17 Mai Thanh Tân10 1 phút - 54 giây2016-11-17 09:37:36 1 Xem bài làm
18 Kaitou Kid10 1 phút - 54 giây2016-11-15 20:48:34 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Kim Chi10 1 phút - 57 giây2017-01-25 20:13:23 1 Xem bài làm
20 Long_071110 2 phút - 2 giây2016-11-12 19:42:32 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 3 giây2016-11-02 20:56:32 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 4 giây2016-11-21 20:50:34 1 Xem bài làm
23 sdfasdfasdfahsdgfvg10 2 phút - 4 giây2016-12-01 21:23:47 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Giang Thanh10 2 phút - 7 giây2017-01-27 14:39:33 1 Xem bài làm
25 dfgasfadbnsgajfgbadj10 2 phút - 7 giây2016-11-14 21:22:09 1 Xem bài làm
26 Kaito Kid10 2 phút - 7 giây2016-11-14 19:59:56 1 Xem bài làm
27 asdbfjhbaf10 2 phút - 8 giây2016-10-28 21:21:27 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 9 giây2016-11-24 09:23:54 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 10 giây2017-01-12 19:52:20 1 Xem bài làm
30 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 13 giây2017-01-18 20:31:05 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt10 2 phút - 16 giây2016-12-22 18:26:37 1 Xem bài làm
32 Đức Anh10 2 phút - 16 giây2016-12-18 22:47:30 1 Xem bài làm
33 Phương Mẹ Hiếu Số Nhà 9610 2 phút - 17 giây2016-10-30 21:05:41 1 Xem bài làm
34 vfavfabdahdbahbafffa10 2 phút - 17 giây2016-11-19 18:26:56 1 Xem bài làm
35 Kaito Kid10 2 phút - 17 giây2016-11-15 20:52:04 1 Xem bài làm
36 dfghasdfgadfgad10 2 phút - 19 giây2016-12-05 21:40:22 1 Xem bài làm
37 aragaaxasrqwrafafafasrf10 2 phút - 19 giây2016-11-20 19:03:20 1 Xem bài làm
38 Phạm Trần Hoài Như10 2 phút - 19 giây2016-11-20 09:37:42 1 Xem bài làm
39 jadkangkabnrik10 2 phút - 19 giây2016-11-19 18:43:57 1 Xem bài làm
40 phan tuan thanh10 2 phút - 20 giây2016-11-01 20:28:03 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Gia Hiếu10 2 phút - 21 giây2016-11-24 22:27:02 7 Xem bài làm
42 jjdkaskanxklas10 2 phút - 21 giây2017-02-09 19:08:06 1 Xem bài làm
43 dgdfghbsdfsdfjbsđsfsdf10 2 phút - 21 giây2016-11-09 21:18:05 1 Xem bài làm
44 Kaitou Kid10 2 phút - 22 giây2016-11-14 20:06:11 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 23 giây2017-01-12 19:27:31 1 Xem bài làm
46 sdjfbasdjfbasdhfsdfjhasbdf10 2 phút - 26 giây2016-11-16 21:15:19 1 Xem bài làm
47 dfshbadfahbfbsdfhbsda10 2 phút - 27 giây2016-11-20 21:00:12 1 Xem bài làm
48 adfasb fbjh10 2 phút - 28 giây2016-11-24 08:38:59 1 Xem bài làm
49 adfdfbsdhsbfgk10 2 phút - 28 giây2016-11-11 20:35:33 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Tiến Hiếu số nhà 96 cv210 2 phút - 28 giây2016-11-02 20:44:42 1 Xem bài làm