Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3958

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 0 giây2016-11-21 20:54:48 1 Xem bài làm
2 asdfjasdbhjfhbasjd10 1 phút - 9 giây2016-11-21 20:45:34 1 Xem bài làm
3 ghfsgycvgasdsd10 1 phút - 14 giây2017-03-16 19:11:27 1 Xem bài làm
4 Hoàng C510 1 phút - 19 giây2016-12-15 16:56:09 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 22 giây2016-11-03 20:23:01 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-11-02 21:07:12 1 Xem bài làm
7 baodaolatrenhet10 1 phút - 24 giây2017-03-16 19:05:48 1 Xem bài làm
8 Phương Xinh Tươi Quê Thái Bình10 1 phút - 30 giây2016-11-01 21:37:48 1 Xem bài làm
9 ádadasdasdasdads10 1 phút - 30 giây2017-03-20 19:08:27 1 Xem bài làm
10 gagscasafafafafagh10 1 phút - 32 giây2016-11-20 18:59:12 1 Xem bài làm
11 Shinichi10 1 phút - 34 giây2017-03-28 13:13:11 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 36 giây2016-11-02 20:47:15 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 36 giây2016-12-13 13:29:49 1 Xem bài làm
14 gnsbgjhsdbgjh10 1 phút - 38 giây2016-11-02 20:53:53 1 Xem bài làm
15 Hiếu kaitou10 1 phút - 43 giây2016-11-02 20:58:47 1 Xem bài làm
16 asdfasdgtsdfgasdg10 1 phút - 44 giây2016-12-04 21:23:18 1 Xem bài làm
17 asdasaxaxasas10 1 phút - 44 giây2017-03-02 19:05:23 1 Xem bài làm
18 dasdaaxasxaa10 1 phút - 47 giây2017-03-10 18:48:06 1 Xem bài làm
19 adsfajsdbfhasbd10 1 phút - 48 giây2016-12-06 21:32:11 1 Xem bài làm
20 ASDDDDDDDDDDD310 1 phút - 48 giây2017-03-15 19:11:53 1 Xem bài làm
21 sdfsdbhfbasdbfjhdbfasdbfjdbsjf10 1 phút - 48 giây2016-11-09 21:08:32 1 Xem bài làm
22 assssssssssssssss10 1 phút - 50 giây2016-12-02 19:36:59 1 Xem bài làm
23 Kaitou Kid10 1 phút - 52 giây2016-11-14 19:54:03 1 Xem bài làm
24 Kaitou Kid10 1 phút - 54 giây2016-11-15 20:48:34 1 Xem bài làm
25 Mai Thanh Tân10 1 phút - 54 giây2016-11-17 09:37:36 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Kim Chi10 1 phút - 57 giây2017-01-25 20:13:23 1 Xem bài làm
27 asdnaksdasda10 1 phút - 58 giây2017-03-19 16:09:57 1 Xem bài làm
28 Long_071110 2 phút - 2 giây2016-11-12 19:42:32 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 3 giây2016-11-02 20:56:32 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 4 giây2016-11-21 20:50:34 1 Xem bài làm
31 sdfasdfasdfahsdgfvg10 2 phút - 4 giây2016-12-01 21:23:47 1 Xem bài làm
32 Kawaĩ Neko10 2 phút - 5 giây2017-03-01 19:43:56 1 Xem bài làm
33 Kaito Kid10 2 phút - 7 giây2016-11-14 19:59:56 1 Xem bài làm
34 dfgasfadbnsgajfgbadj10 2 phút - 7 giây2016-11-14 21:22:09 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Giang Thanh10 2 phút - 7 giây2017-01-27 14:39:33 1 Xem bài làm
36 asdbfjhbaf10 2 phút - 8 giây2016-10-28 21:21:27 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 9 giây2016-11-24 09:23:54 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 10 giây2017-01-12 19:52:20 1 Xem bài làm
39 xaadfasaxa10 2 phút - 11 giây2017-02-26 16:03:00 1 Xem bài làm
40 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 13 giây2017-01-18 20:31:05 1 Xem bài làm
41 Tô Minh Sơn10 2 phút - 14 giây2017-07-29 16:35:31 1 Xem bài làm
42 Đức Anh10 2 phút - 16 giây2016-12-18 22:47:30 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt10 2 phút - 16 giây2016-12-22 18:26:37 1 Xem bài làm
44 vfavfabdahdbahbafffa10 2 phút - 17 giây2016-11-19 18:26:56 1 Xem bài làm
45 Phương Mẹ Hiếu Số Nhà 9610 2 phút - 17 giây2016-10-30 21:05:41 1 Xem bài làm
46 Kaito Kid10 2 phút - 17 giây2016-11-15 20:52:04 1 Xem bài làm
47 jadkangkabnrik10 2 phút - 19 giây2016-11-19 18:43:57 1 Xem bài làm
48 Phạm Trần Hoài Như10 2 phút - 19 giây2016-11-20 09:37:42 1 Xem bài làm
49 aragaaxasrqwrafafafasrf10 2 phút - 19 giây2016-11-20 19:03:20 1 Xem bài làm
50 dfghasdfgadfgad10 2 phút - 19 giây2016-12-05 21:40:22 1 Xem bài làm