Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm
phan thai duc
10 điểm
Sái Ngọc Duy
10 điểm
Công chúa Jasmin
10 điểm
Tsunayoshi Sawada
10 điểm

Có 1922 người đã làm bài

[{"sType":3,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":177,"y":35},{"x":237,"y":165},{"x":97,"y":165}],"cDai":14,"cRong":14},{"type":2,"alpha":20,"da":0,"start":100,"colorID":2},{"size":4,"avg":7,"list":[6,1,8,13]},{"a":17,"b":23,"correctAns":1},{"list":[10,12],"index":1,"avg":11},{"A":10,"B":11,"correctAns":2},{"oSo":[46,37],"scale":4,"idx":1,"type":7},{"oSo":[27,42],"scale":3,"idx":5,"help":false},{"typeA":1,"typeB":3,"B":203,"A":[2,0,3],"convert":1},{"type":0,"values":[101,1,41]}]
["280",0,"7",[1],"10",[0,2],"46",{"so0":"27","so1":"42"},["2","0","3"],"101"]