Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Lê Hoàng Dương
10 điểm
Beo hứng
10 điểm
phan thai duc
10 điểm
Sái Ngọc Duy
10 điểm
Lã Hoàng Quế Đan
10 điểm

Có 2477 người đã làm bài

[{"sType":3,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":177,"y":35},{"x":237,"y":165},{"x":97,"y":165}],"cDai":14,"cRong":14},{"type":2,"alpha":20,"da":0,"start":100,"colorID":2},{"size":4,"avg":7,"list":[6,1,8,13]},{"a":17,"b":23,"correctAns":1},{"list":[10,12],"index":1,"avg":11},{"A":10,"B":11,"correctAns":2},{"oSo":[46,37],"scale":4,"idx":1,"type":7},{"oSo":[27,42],"scale":3,"idx":5,"help":false},{"typeA":1,"typeB":3,"B":203,"A":[2,0,3],"convert":1},{"type":0,"values":[101,1,41]}]
["280",0,"7",[1],"10",[0,2],"46",{"so0":"27","so1":"42"},["2","0","3"],"101"]