Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Death
10 điểm

Có 2907 người đã làm bài

[{"z":8,"x":1,"y":0,"xy":10},{"z":9,"x":5,"y":4,"xy":54},{"so2":3,"so1":17,"idx":2},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#00c933"},{"k":6,"missed":4,"list":[3,6,7,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,7,9],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[5,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,5,8],"help":false},{"num2":1,"num1":3,"type":0},{"so2":2,"so1":6}]
["80","486",{"ans1":"17 x 3 = 51","ans2":"51"},"4",["18","36","42","54"],["30","36","42","54"],["35","56"],["28","35","56"],"3","3"]