Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Phúc Huy Đoàn
10 điểm
Lê Xuân Hải
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm
Băng Hải Tặc Death
10 điểm

Có 2938 người đã làm bài

[{"z":5,"x":1,"y":1,"xy":11},{"z":6,"x":1,"y":8,"xy":18},{"so2":7,"so1":11,"idx":0},{"sType":1,"sIndex":4,"cIndex":16,"color":"#1b66ff"},{"k":6,"missed":3,"list":[5,7,8],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[2,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[4,5,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[7,8,9],"help":false},{"num2":3,"num1":15,"type":1},{"so2":4,"so1":32}]
["55","108",{"ans1":"11x7=77","ans2":"77"},"1",["30","42","48"],["12","36","48","54"],["28","35","49","56"],["49","56","63"],"5","8"]