Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đặng Công Thực
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
huyenthoaichangbeo
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 5516 người đã làm bài

[{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#1b66ff"},{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":36},{"so1":77,"so2":3,"so3":80,"list":[80,77,3]},{"type":0,"imgOn":1,"dovat":1,"weight":500,"quacanDia1":[],"quacanDia2":[2],"imgSrc":"https://olm.vn/skill/images/dua.png"},{"idx":0,"dodai":11},{"typeA":0,"typeB":1,"B":24,"A":[2,4],"convert":1},{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":37},{"seed1":4,"seed2":8,"so1":48,"so2":23},{"so":1,"missed":0},{"so1":30,"so2":70}]
[{"ua":["lm","mn","nl"],"ta":["LM","MN","NL"]},"84",{"num1":"77","num2":"3","num3":"80"},"500","cm",["2","4"],"64","71","1","100"]