Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đặng Công Thực
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
huyenthoaichangbeo
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 5509 người đã làm bài

[{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#1b66ff"},{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":8},{"so1":67,"so2":20,"so3":87,"list":[20,67,87]},{"type":0,"imgOn":2,"dovat":2,"weight":400,"quacanDia1":[1,1],"quacanDia2":[],"imgSrc":"http://olm.vn/skill/images/conca1.png"},{"idx":7,"dodai":16},{"typeA":0,"typeB":1,"B":93,"A":[9,3],"convert":1},{"seed1":1,"seed2":7,"so1":17,"so2":33},{"seed1":6,"seed2":6,"so1":66,"so2":15},{"so":5,"missed":1},{"so1":50,"so2":50}]
[{"ua":["MP","PO","ON","NM"],"ta":["MN","NO","OP","PM"]},"46",{"num1":"20","num2":"67","num3":"87"},"400","cm",["9","3"],"50","81","5","100"]