Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đặng Công Thực
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
huyenthoaichangbeo
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 5419 người đã làm bài

[{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#119dff"},{"seed1":3,"seed2":8,"so1":38,"so2":57},{"so1":87,"so2":1,"so3":88,"list":[88,87,1]},{"type":1,"imgOn":2,"dovat":1,"weight":900,"quacanDia1":[2,2],"quacanDia2":[0],"imgSrc":"http://olm.vn/skill/images/dua.png"},{"idx":6,"dodai":17},{"typeA":0,"typeB":1,"B":62,"A":[6,2],"convert":0},{"seed1":3,"seed2":7,"so1":37,"so2":27},{"seed1":4,"seed2":9,"so1":49,"so2":2},{"so":9,"missed":0},{"so1":70,"so2":30}]
[{"ua":["EF","FG","GE"],"ta":["EF","FG","GE"]},"95",{"num1":"87","num2":"1","num3":"88"},"900","cm","62","64","51","9","100"]