Kiểm tra tháng 10 - Thi toán online - Học toán với OnlineMath

Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đặng Công Thực
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
huyenthoaichangbeo
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 5507 người đã làm bài

[{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#8fff16"},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":33},{"so1":77,"so2":13,"so3":90,"list":[13,77,90]},{"type":0,"imgOn":1,"dovat":3,"weight":400,"quacanDia1":[],"quacanDia2":[1,1],"imgSrc":"http://olm.vn/skill/images/naichuoi1.png"},{"idx":5,"dodai":24},{"typeA":0,"typeB":1,"B":16,"A":[1,6],"convert":0},{"seed1":5,"seed2":7,"so1":57,"so2":36},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":14},{"so":5,"missed":1},{"so1":40,"so2":60}]
[{"ua":["de","gf","ef","dg"],"ta":["DE","EF","FG","GD"]},"61",{"num1":"13","num2":"77","num3":"90"},"400","cm","16","93","42","5","10"]