Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đặng Công Thực
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
huyenthoaichangbeo
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 3
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 5420 người đã làm bài

[{"sType":1,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#1b66ff"},{"seed1":2,"seed2":8,"so1":28,"so2":24},{"so1":57,"so2":3,"so3":60,"list":[3,60,57]},{"type":0,"imgOn":1,"dovat":0,"weight":900,"quacanDia1":[],"quacanDia2":[2,1,1],"imgSrc":"http://olm.vn/skill/images/cachua.png"},{"idx":2,"dodai":12},{"typeA":0,"typeB":1,"B":67,"A":[6,7],"convert":0},{"seed1":2,"seed2":7,"so1":27,"so2":25},{"seed1":8,"seed2":8,"so1":88,"so2":7},{"so":2,"missed":1},{"so1":30,"so2":70}]
[{"ua":["tu","uv","vt"],"ta":["TU","UV","VT"]},"52",{"num1":"57","num2":"3","num3":"60"},"900","dm","67","52","95","2","100"]