Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Đặng Công Thực
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
huyenthoaichangbeo
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm

Có 5518 người đã làm bài

[{"sType":2,"sIndex":0,"cIndex":8,"color":"#ff6666"},{"seed1":7,"seed2":8,"so1":78,"so2":23},{"so1":57,"so2":24,"so3":81,"list":[24,57,81]},{"type":1,"imgOn":2,"dovat":1,"weight":800,"quacanDia1":[2,2],"quacanDia2":[1],"imgSrc":"http://olm.vn/skill/images/dua.png"},{"idx":5,"dodai":24},{"typeA":0,"typeB":1,"B":91,"A":[9,1],"convert":1},{"seed1":6,"seed2":7,"so1":67,"so2":14},{"seed1":6,"seed2":8,"so1":68,"so2":28},{"so":5,"missed":1},{"so1":50,"so2":50}]
[{"ua":["ik","kl","lm","mi"],"ta":["IK","KL","LM","MI"]},"101",{"num1":"24","num2":"57","num3":"81"},"1000","cm",["9","10"],"81","96","5","100"]