Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Băng Gía
10 điểm

Có 17524 người đã làm bài

[{"listImage":["gl12","gl7","gl18","gl8","gl20"],"listQ":["gl20","gl18","gl18","gl7","gl7","gl12","gl12","gl7","gl18","gl12"],"ord":0},{"imageId":"gl10","m1":3,"list":[2,3,4],"imageName":"quả dứa","url":"http://olm.vn/skill/images/dua.png"},{"list":["2","4","5"],"trueans":"2","imageId":"gl12"},{"list":[0,3,6,4,4],"N":5,"max":6},{"list":[7,8,5],"N":3,"orderedList":[5,7,8]},{"list":[3,4,1,2],"N":4,"orderedList":[4,3,2,1]},{"list":[{"id":13,"color":"#fc63cc"},{"id":11,"color":"#fff200"},{"id":2,"color":"#00cc00"},{"id":9,"color":"#92278f"}],"shapeId":2,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[1,2,3]},{"num1":2,"num2":2,"imageId":"gl16","correctOpt":1},{"imageId":"gl9","num1":6,"num2":1,"imageName":"quả dâu"},{"so1":6,"so2":4,"so3":6,"so4":2,"so5":4,"so6":6,"type":1,"da":"0"}]
["gl20",[2],"2","6",[5,7,8],[4,3,2,1],[1,2,3],1,"7","Lớn hơn"]