Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đức Vũ
10 điểm
Băng Hải Tặc Fuck
10 điểm
nguyen duc vu
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Phượng Hoàng Dung Nham
10 điểm

Có 11654 người đã làm bài

[{"listImage":["gl9","gl14","gl5","gl11","gl2"],"listQ":["gl2","gl14","gl9","gl14","gl9","gl5","gl11","gl14","gl5","gl5"],"ord":2},{"imageId":"gl2","m1":4,"list":[5,3,4],"imageName":"bóng đèn","url":"http://olm.vn/skill/images/bongden.png"},{"list":["2","4","5"],"trueans":"4","imageId":"gl22"},{"list":[6,3,0],"N":3,"max":6},{"list":[8,5,9,6],"N":4,"orderedList":[5,6,8,9]},{"list":[1,4,6],"N":3,"orderedList":[6,4,1]},{"list":[{"id":20,"color":"#00cc00"},{"id":5,"color":"#fff200"},{"id":4,"color":"#fc63cc"},{"id":10,"color":"#92278f"}],"shapeId":4,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[1,2,3]},{"num1":1,"num2":4,"imageId":"gl5","correctOpt":0},{"imageId":"gl7","num1":9,"num2":0,"imageName":"con chim cánh cụt"},{"so1":7,"so2":6,"so3":6,"so4":3,"so5":2,"so6":4,"type":0,"da":"0"}]
["gl9",[0],"4","6",[5,6,8,9],[6,4,1],[1,2,3],0,"9","Lớn hơn"]