Kiểm tra tháng 9 - Thi toán online - Học toán với OnlineMath

Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Tiến Hiếu
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm
nguyen manh dung
10 điểm

Có 6141 người đã làm bài

[{"type":1,"a":73,"b":80,"setId":1},{"base":1,"power":1},{"type":2,"a":41,"b":133,"setId":1},{"base":17,"power1":4,"power2":5},{"base":17,"power1":4,"power2":2},[14,1],{"n":2,"op":0,"r1":1,"r2":1},{"k":3,"type":1},{"diem":7,"dt":3,"A":{"x":176,"y":127},"B":{"x":213,"y":166},"type":5},{"A":{"x":116,"y":136},"B":{"x":296,"y":124},"type":2}]
[[1,2],"1","92","17^9","17^2","1",[0],"3",[1],[2]]