Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1266 người đã làm bài

[{"so2":4,"so1":48924},{"so1":65931,"so2":90},{"so2":2,"so1":76702},{"type":3,"so":"5217","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":3,"oMauso":7,"factor1":7,"factor2":3,"missedPosition":1},{"num":3,"den":21},{"num1":8,"den1":9,"num2":8,"den2":9,"rs":"="},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":9},"phanso2":{"ts":4,"ms":7}},{"type":2,"idx":11,"phanso1":{"ts":6,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":7}},{"type":1,"pheptinh":"+","n":0,"phanso1":{"ts":27,"ms":31},"phanso2":{"ts":3,"ms":9}},{"a":20,"b":46,"tong":66,"hieu":26},{"type":1,"phanso1":{"ts":49,"ms":11},"phanso2":{"ts":7,"ms":121}},{"idx":5,"unitCost":49,"d":147,"r":30},{"oSo":[9,45,81],"k":-3,"type":0,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["12231","5933790","38351",{"uAns1":"3","uAns2":"0"},"49",{"tuso":"1","mauso":"7"},"=",{"ts":"20","ms":"63"},{"ts":"4","ms":"21"},{"ts":"3","ms":"9"},{"A":"20","B":"46"},{"ts":"77","ms":1},"90",["6","42","78"]]