Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":29,"so1":5858},{"so1":42406,"so2":40},{"so2":257,"so1":16962},{"type":2,"so":"674","idx":2,"mised":1},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":7,"factor2":5,"missedPosition":2},{"num":8,"den":54},{"num1":4,"den1":8,"num2":5,"den2":6,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":5},"phanso2":{"ts":4,"ms":8}},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":8,"ms":10},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}},{"type":4,"n":2,"phanso1":{"ts":8,"ms":11},"m":1,"phanso2":{"ts":43,"ms":59}},{"a":10,"b":32,"tong":42,"hieu":22},{"type":0,"phanso1":{"ts":55,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":605}},{"idx":1,"unitCost":67000,"d":40,"r":20},{"oSo":[9,45,72],"k":0,"type":2,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["202","1696240","66","8","35",{"tuso":"4","mauso":"27"},"<",{"ts":"7","ms":"10"},{"ts":"4","ms":"15"},{"ts":"3","ms":1},{"A":"10","B":"32"},{"ts":"1","ms":"77"},"53600000",["9","45","72"]]