Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1290 người đã làm bài

[{"so2":6,"so1":60942},{"so1":95967,"so2":30},{"so2":726,"so1":88572},{"type":2,"so":"445","idx":3,"mised":1},{"oTuso":6,"oMauso":7,"factor1":5,"factor2":5,"missedPosition":3},{"num":5,"den":45},{"num1":1,"den1":8,"num2":4,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":1,"m":4,"n":12},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":9,"ms":10},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":4,"n":0,"phanso1":{"ts":17,"ms":91},"m":1,"phanso2":{"ts":85,"ms":97}},{"a":14,"b":16,"tong":30,"hieu":2},{"type":1,"phanso1":{"ts":11,"ms":1},"phanso2":{"ts":1,"ms":5}},{"idx":3,"unitCost":44,"d":88,"r":60},{"oSo":[9,36,63],"k":-3,"type":2,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["10157","2879010","122","9","35",{"tuso":"1","mauso":"9"},"<","3",{"ts":"9","ms":"40"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"14","B":"16"},{"ts":"55","ms":1},"120",["6","33","60"]]