Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1271 người đã làm bài

[{"so2":97,"so1":60916},{"so1":98908,"so2":20},{"so2":616,"so1":22792},{"type":1,"so":"880","idx":2,"mised":2},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":7,"factor2":1,"missedPosition":2},{"num":3,"den":15},{"num1":2,"den1":7,"num2":4,"den2":6,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}},{"type":2,"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":5,"ms":10}},{"type":0,"n":1,"pheptinh":"+","phanso1":{"ts":14,"ms":67},"phanso2":{"ts":3,"ms":6}},{"a":30,"b":38,"tong":68,"hieu":8},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":11}},{"idx":0,"unitCost":82000,"d":40,"r":30},{"oSo":[11,33,66],"k":1,"type":1,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["628","1978160","37","0","7",{"tuso":"1","mauso":"5"},"<",{"ts":"4","ms":"9"},{"ts":"15","ms":"70"},{"ts":"3","ms":"2"},{"A":"30","B":"38"},{"ts":"1","ms":"77"},"98400000",["12","34","67"]]