Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1468 người đã làm bài

[{"so2":66,"so1":87384},{"so1":35861,"so2":70},{"so2":728,"so1":61880},{"type":2,"so":"591","idx":1,"mised":2},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":6,"missedPosition":2},{"num":4,"den":24},{"num1":6,"den1":7,"num2":5,"den2":7,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":2,"idx":9,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":6,"n":2,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":170,"ms":97},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"a":19,"b":39,"tong":58,"hieu":20},{"type":1,"phanso1":{"ts":9,"ms":11},"phanso2":{"ts":3,"ms":77}},{"idx":4,"unitCost":41,"d":41,"r":30},{"oSo":[12,48,96],"k":0,"type":0,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["1324","2510270","85","4","12",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"5","ms":"12"},{"ts":"5","ms":"36"},{"ts":"4","ms":"3"},{"A":"19","B":"39"},{"ts":"21","ms":1},"30",["12","48","96"]]