Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":80,"so1":22800},{"so1":68911,"so2":50},{"so2":131,"so1":28689},{"type":2,"so":"699","idx":1,"mised":2},{"oTuso":5,"oMauso":6,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":1},{"num":4,"den":24},{"num1":5,"den1":8,"num2":3,"den2":5,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":6},"phanso2":{"ts":3,"ms":4}},{"type":0,"idx":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":8,"n":1,"phanso1":{"ts":44,"ms":59},"phanso2":{"ts":3,"ms":7}},{"a":30,"b":44,"tong":74,"hieu":14},{"type":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":121},"phanso2":{"ts":9,"ms":11}},{"idx":0,"unitCost":16000,"d":50,"r":30},{"oSo":[8,32,56],"k":5,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["285","3445550","219","3","36",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"1","ms":"12"},{"ts":"3","ms":"2"},{"ts":"3","ms":"7"},{"A":"30","B":"44"},{"ts":"1","ms":"33"},"24000000",["13","37","61"]]