Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1468 người đã làm bài

[{"so2":78,"so1":67938},{"so1":27552,"so2":30},{"so2":996,"so1":92628},{"type":3,"so":"7521","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":5,"oMauso":8,"factor1":2,"factor2":1,"missedPosition":3},{"num":4,"den":64},{"num1":1,"den1":4,"num2":1,"den2":8,"rs":">"},{"idx":1,"m":8,"n":24},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":7,"n":2,"phanso1":{"ts":49,"ms":29},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"a":14,"b":44,"tong":58,"hieu":30},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":35}},{"idx":3,"unitCost":32,"d":64,"r":50},{"oSo":[9,36,63],"k":0,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["871","826560","93",{"uAns1":"0","uAns2":"0"},"8",{"tuso":"1","mauso":"16"},">","6",{"ts":"27","ms":"70"},{"ts":"2","ms":"3"},{"A":"14","B":"44"},{"ts":"7","ms":"385"},"100",["9","36","63"]]