Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1471 người đã làm bài

[{"so2":92,"so1":25576},{"so1":17187,"so2":20},{"so2":100,"so1":40400},{"type":3,"so":"2291","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":5,"oMauso":9,"factor1":8,"factor2":9,"missedPosition":2},{"num":3,"den":12},{"num1":4,"den1":6,"num2":3,"den2":4,"rs":"<"},{"idx":1,"n":10,"m":40},{"type":0,"idx":5,"phanso1":{"ts":4,"ms":6},"phanso2":{"ts":4,"ms":6}},{"type":7,"n":2,"phanso1":{"ts":34,"ms":23},"phanso2":{"ts":1,"ms":5}},{"a":18,"b":30,"tong":48,"hieu":12},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":11}},{"idx":2,"unitCost":7,"d":20,"r":40},{"oSo":[9,36,63],"k":-5,"type":1,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["278","343740","404",{"uAns1":"7","uAns2":"0"},"45",{"tuso":"1","mauso":"4"},"<","8",{"ts":"1","ms":1},{"ts":"46","ms":"115"},{"A":"18","B":"30"},{"ts":" 1","ms":"22"},"5600",["4","31","58"]]