Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1295 người đã làm bài

[{"so2":61,"so1":13298},{"so1":7326,"so2":70},{"so2":67,"so1":73767},{"type":1,"so":"906","idx":0,"mised":2},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":3,"factor2":3,"missedPosition":1},{"num":3,"den":24},{"num1":6,"den1":7,"num2":8,"den2":9,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":8},"phanso2":{"ts":2,"ms":6}},{"type":1,"idx":11,"phanso1":{"ts":2,"ms":5},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":4,"n":0,"phanso1":{"ts":41,"ms":69},"m":1,"phanso2":{"ts":6,"ms":17}},{"a":13,"b":39,"tong":52,"hieu":26},{"type":0,"phanso1":{"ts":7,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":21}},{"idx":0,"unitCost":20000,"d":30,"r":40},{"oSo":[11,33,77],"k":2,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["218","512820","1101","0","24",{"tuso":"1","mauso":"8"},"<",{"ts":"7","ms":"12"},{"ts":"9","ms":"4"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"13","B":"39"},{"ts":"1","ms":"33"},"24 000 000",["13","35","79"]]