Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1295 người đã làm bài

[{"so2":56,"so1":34608},{"so1":99625,"so2":70},{"so2":237,"so1":17064},{"type":1,"so":"890","idx":1,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":2,"factor2":8,"missedPosition":1},{"num":6,"den":54},{"num1":8,"den1":9,"num2":3,"den2":7,"rs":">"},{"idx":0,"m":4,"n":12},{"type":2,"idx":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":2,"n":2,"phanso1":{"ts":19,"ms":11},"m":2,"phanso2":{"ts":94,"ms":69}},{"a":13,"b":29,"tong":42,"hieu":16},{"type":0,"phanso1":{"ts":11,"ms":49},"phanso2":{"ts":7,"ms":121}},{"idx":5,"unitCost":41,"d":82,"r":60},{"oSo":[11,44,77],"k":-5,"type":2,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["618","6973750","72","0","4",{"tuso":"1","mauso":"9"},">","3",{"ts":"7","ms":"27"},{"ts":"4","ms":1},{"A":"13","B":"29"},{"ts":"1","ms":"77"},"120",["6","39","72"]]