Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"so2":63,"so1":49770},{"so1":80367,"so2":30},{"so2":230,"so1":93150},{"type":3,"so":"4966","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":6,"factor2":1,"missedPosition":3},{"num":9,"den":18},{"num1":7,"den1":8,"num2":6,"den2":7,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":2,"idx":13,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":3,"ms":6}},{"type":2,"n":2,"phanso1":{"ts":52,"ms":39},"m":1,"phanso2":{"ts":8,"ms":47}},{"a":10,"b":42,"tong":52,"hieu":32},{"type":1,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":10,"ms":1}},{"idx":3,"unitCost":39,"d":78,"r":40},{"oSo":[11,33,66],"k":4,"type":2,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["790","2411010","405",{"uAns1":"3","uAns2":"0"},"3",{"tuso":"1","mauso":"2"},">",{"ts":"7","ms":"24"},{"ts":"1","ms":"9"},{"ts":"3","ms":1},{"A":"10","B":"42"},{"ts":"1","ms":"35"},"80",["15","37","70"]]