Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1262 người đã làm bài

[{"so2":61,"so1":11468},{"so1":92642,"so2":60},{"so2":452,"so1":23504},{"type":1,"so":"673","idx":1,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":8,"factor2":4,"missedPosition":2},{"num":6,"den":28},{"num1":1,"den1":5,"num2":1,"den2":6,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":6}},{"type":3,"idx":5,"phanso1":{"ts":7,"ms":8},"phanso2":{"ts":2,"ms":4}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":52,"ms":97},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"a":23,"b":41,"tong":64,"hieu":18},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":121},"phanso2":{"ts":49,"ms":11}},{"idx":1,"unitCost":70000,"d":20,"r":50},{"oSo":[11,44,77],"k":5,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["188","5558520","52","0","4",{"tuso":"3","mauso":"14"},">",{"ts":"25","ms":"42"},{"ts":"4","ms":"7"},{"ts":"9","ms":"6"},{"A":"23","B":"41"},{"ts":"1","ms":"77"},"70000000",["16","49","82"]]