Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1290 người đã làm bài

[{"so2":89,"so1":97277},{"so1":84843,"so2":40},{"so2":735,"so1":13230},{"type":1,"so":"574","idx":0,"mised":2},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":8,"factor2":8,"missedPosition":1},{"num":6,"den":54},{"num1":5,"den1":9,"num2":3,"den2":9,"rs":">"},{"idx":0,"m":5,"n":20},{"type":1,"idx":5,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":4,"n":1,"phanso1":{"ts":8,"ms":17},"m":0,"phanso2":{"ts":5,"ms":13}},{"a":21,"b":45,"tong":66,"hieu":24},{"type":1,"phanso1":{"ts":2,"ms":11},"phanso2":{"ts":14,"ms":1}},{"idx":1,"unitCost":42000,"d":40,"r":30},{"oSo":[12,36,84],"k":-5,"type":2,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["1093","3393720","18","0","56",{"tuso":"1","mauso":"9"},">","4",{"ts":"81","ms":"70"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"21","B":"45"},{"ts":"1","ms":"77"},"50400000",["7","31","79"]]