Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1266 người đã làm bài

[{"so2":61,"so1":81069},{"so1":52522,"so2":70},{"so2":489,"so1":57213},{"type":2,"so":"627","idx":0,"mised":2},{"oTuso":6,"oMauso":7,"factor1":6,"factor2":5,"missedPosition":3},{"num":4,"den":10},{"num1":5,"den1":8,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":3,"ms":7},"phanso2":{"ts":2,"ms":4}},{"type":2,"idx":13,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":0,"n":1,"pheptinh":"+","phanso1":{"ts":8,"ms":53},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"a":25,"b":35,"tong":60,"hieu":10},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":25},"phanso2":{"ts":5,"ms":11}},{"idx":3,"unitCost":37,"d":74,"r":20},{"oSo":[10,30,60],"k":0,"type":1,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["1329","3676540","117","1","35",{"tuso":"2","mauso":"5"},"<",{"ts":"13","ms":"14"},{"ts":"1","ms":"3"},{"ts":"13","ms":"8"},{"A":"25","B":"35"},{"ts":"1","ms":"55"},"40",["10","30","60"]]