Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1471 người đã làm bài

[{"so2":35,"so1":70980},{"so1":46229,"so2":20},{"so2":421,"so1":92199},{"type":3,"so":"7753","mised1":2,"mised2":3},{"oTuso":7,"oMauso":9,"factor1":4,"factor2":5,"missedPosition":2},{"num":2,"den":16},{"num1":6,"den1":8,"num2":6,"den2":9,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"type":1,"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":9,"ms":10}},{"type":4,"n":0,"phanso1":{"ts":4,"ms":59},"m":1,"phanso2":{"ts":16,"ms":17}},{"a":16,"b":30,"tong":46,"hieu":14},{"type":1,"phanso1":{"ts":11,"ms":7},"phanso2":{"ts":121,"ms":1}},{"idx":3,"unitCost":44,"d":44,"r":20},{"oSo":[10,30,70],"k":-2,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["2028","924580","219",{"uAns1":"4","uAns2":"0"},"35",{"tuso":"1","mauso":"8"},">",{"ts":"28","ms":"45"},{"ts":"63","ms":"10"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"16","B":"30"},{"ts":"1","ms":"77"},"20",["8","28","68"]]