Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1290 người đã làm bài

[{"so2":88,"so1":2640},{"so1":92185,"so2":80},{"so2":723,"so1":57840},{"type":1,"so":"371","idx":2,"mised":2},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":8,"factor2":3,"missedPosition":2},{"num":9,"den":48},{"num1":8,"den1":9,"num2":5,"den2":7,"rs":">"},{"idx":1,"n":6,"m":12},{"type":2,"idx":3,"phanso1":{"ts":4,"ms":8},"phanso2":{"ts":8,"ms":9}},{"type":1,"pheptinh":"+","n":1,"phanso1":{"ts":41,"ms":43},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"a":12,"b":50,"tong":62,"hieu":38},{"type":1,"phanso1":{"ts":11,"ms":9},"phanso2":{"ts":77,"ms":3}},{"idx":3,"unitCost":46,"d":92,"r":30},{"oSo":[9,45,81],"k":0,"type":2,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["30","7374800","80","0","24",{"tuso":"3","mauso":"16"},">","4",{"ts":"4","ms":"9"},{"ts":"3","ms":"2"},{"A":"12","B":"50"},{"ts":"1","ms":"21"},"60",["9","45","81"]]