Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1296 người đã làm bài

[{"so2":49,"so1":26019},{"so1":75683,"so2":20},{"so2":691,"so1":32477},{"type":3,"so":"4437","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":1,"factor2":3,"missedPosition":1},{"num":4,"den":10},{"num1":2,"den1":6,"num2":6,"den2":9,"rs":"<"},{"idx":0,"n":6,"m":12},{"type":3,"idx":6,"phanso1":{"ts":8,"ms":9},"phanso2":{"ts":8,"ms":10}},{"type":2,"n":1,"phanso1":{"ts":2,"ms":57},"m":1,"phanso2":{"ts":15,"ms":67}},{"a":25,"b":41,"tong":66,"hieu":16},{"type":0,"phanso1":{"ts":35,"ms":2},"phanso2":{"ts":1,"ms":175}},{"idx":1,"unitCost":52000,"d":40,"r":30},{"oSo":[8,40,72],"k":-4,"type":2,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["531","1513660","47",{"uAns1":"2","uAns2":"0"},"4",{"tuso":"2","mauso":"5"},"<","4",{"ts":"9","ms":"10"},{"ts":"2","ms":1},{"A":"25","B":"41"},{"ts":"1","ms":"10"},"62400000",["4","36","68"]]