Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"so2":65,"so1":64155},{"so1":92116,"so2":80},{"so2":856,"so1":28248},{"type":2,"so":"578","idx":2,"mised":0},{"oTuso":4,"oMauso":7,"factor1":8,"factor2":9,"missedPosition":1},{"num":3,"den":18},{"num1":2,"den1":6,"num2":3,"den2":9,"rs":"="},{"idx":0,"n":3,"m":6},{"type":2,"idx":13,"phanso1":{"ts":8,"ms":9},"phanso2":{"ts":4,"ms":5}},{"type":3,"n":2,"phanso1":{"ts":28,"ms":17},"m":3,"phanso2":{"ts":30,"ms":11}},{"a":13,"b":19,"tong":32,"hieu":6},{"type":0,"phanso1":{"ts":3,"ms":11},"phanso2":{"ts":1,"ms":21}},{"idx":5,"unitCost":44,"d":44,"r":40},{"oSo":[9,36,63],"k":-4,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":1}]
["987","7369280","33","3","56",{"tuso":"1","mauso":"6"},"=","2",{"ts":"32","ms":"45"},{"ts":"5","ms":1},{"A":"13","B":"19"},{"ts":"1","ms":"77"},"40",["5","32","59"]]