Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1261 người đã làm bài

[{"so2":37,"so1":88578},{"so1":5726,"so2":70},{"so2":788,"so1":82740},{"type":2,"so":"380","idx":0,"mised":2},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":2,"factor2":8,"missedPosition":2},{"num":4,"den":24},{"num1":7,"den1":8,"num2":6,"den2":8,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":9},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":2,"idx":11,"phanso1":{"ts":8,"ms":9},"phanso2":{"ts":1,"ms":6}},{"type":7,"n":1,"phanso1":{"ts":6,"ms":43},"phanso2":{"ts":4,"ms":8}},{"a":25,"b":47,"tong":72,"hieu":22},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":33},"phanso2":{"ts":1,"ms":363}},{"idx":4,"unitCost":39,"d":78,"r":40},{"oSo":[11,44,77],"k":0,"type":1,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["2394","400820","105","7","16",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"11","ms":"18"},{"ts":"8","ms":"54"},{"ts":"1","ms":"2"},{"A":"25","B":"47"},{"ts":"77","ms":1},"80",["11","44","77"]]