Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":93,"so1":20646},{"so1":32209,"so2":60},{"so2":265,"so1":23585},{"type":3,"so":"2180","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":3,"oMauso":5,"factor1":1,"factor2":4,"missedPosition":3},{"num":2,"den":32},{"num1":5,"den1":8,"num2":2,"den2":3,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":4}},{"type":0,"idx":1,"phanso1":{"ts":6,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":9}},{"type":2,"n":3,"phanso1":{"ts":190,"ms":79},"m":2,"phanso2":{"ts":112,"ms":83}},{"a":19,"b":25,"tong":44,"hieu":6},{"type":0,"phanso1":{"ts":33,"ms":25},"phanso2":{"ts":5,"ms":363}},{"idx":3,"unitCost":38,"d":38,"r":50},{"oSo":[12,36,72],"k":2,"type":1,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["222","1932540","89",{"uAns1":"9","uAns2":"0"},"20",{"tuso":"1","mauso":"16"},"<",{"ts":"15","ms":"28"},{"ts":"4","ms":"27"},{"ts":"5","ms":1},{"A":"19","B":"25"},{"ts":"1","ms":"55"},"50",["14","38","74"]]