Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1264 người đã làm bài

[{"so2":80,"so1":99760},{"so1":14149,"so2":20},{"so2":174,"so1":50634},{"type":1,"so":"698","idx":3,"mised":2},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":5,"factor2":6,"missedPosition":1},{"num":3,"den":21},{"num1":3,"den1":5,"num2":6,"den2":7,"rs":"<"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":6},"phanso2":{"ts":3,"ms":9}},{"type":2,"idx":9,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":2,"ms":9}},{"type":0,"n":2,"pheptinh":"+","phanso1":{"ts":118,"ms":91},"phanso2":{"ts":3,"ms":6}},{"a":22,"b":26,"tong":48,"hieu":4},{"type":1,"phanso1":{"ts":11,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":15}},{"idx":1,"unitCost":59000,"d":40,"r":20},{"oSo":[10,30,70],"k":-2,"type":2,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["1247","282980","291","0","40",{"tuso":"1","mauso":"7"},"<",{"ts":"2","ms":"3"},{"ts":"1","ms":"18"},{"ts":"5","ms":"2"},{"A":"22","B":"26"},{"ts":"55","ms":1},"47200000",["8","28","68"]]