Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1266 người đã làm bài

[{"so2":47,"so1":13724},{"so1":99450,"so2":90},{"so2":706,"so1":44478},{"type":2,"so":"733","idx":2,"mised":0},{"oTuso":2,"oMauso":7,"factor1":9,"factor2":7,"missedPosition":2},{"num":8,"den":18},{"num1":2,"den1":7,"num2":7,"den2":8,"rs":"<"},{"idx":0,"n":6,"m":12},{"type":3,"idx":10,"phanso1":{"ts":3,"ms":4},"phanso2":{"ts":7,"ms":9}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":14,"ms":41},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"a":22,"b":38,"tong":60,"hieu":16},{"type":0,"phanso1":{"ts":11,"ms":5},"phanso2":{"ts":1,"ms":121}},{"idx":3,"unitCost":50,"d":100,"r":50},{"oSo":[9,36,72],"k":4,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["292","8950500","63","3","14",{"tuso":"4","mauso":"9"},"<","4",{"ts":"28","ms":"27"},{"ts":"3","ms":"2"},{"A":"22","B":"38"},{"ts":"1","ms":"55"},"100",["13","40","76"]]