Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1464 người đã làm bài

[{"so2":16,"so1":9680},{"so1":90050,"so2":50},{"so2":676,"so1":19604},{"type":3,"so":"4727","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":3,"factor2":7,"missedPosition":2},{"num":3,"den":18},{"num1":1,"den1":3,"num2":4,"den2":7,"rs":"<"},{"idx":1,"n":4,"m":12},{"type":0,"idx":8,"phanso1":{"ts":8,"ms":10},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"type":6,"n":1,"pheptinh":":","phanso1":{"ts":25,"ms":57},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"a":16,"b":18,"tong":34,"hieu":2},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":25},"phanso2":{"ts":5,"ms":7}},{"idx":5,"unitCost":46,"d":92,"r":50},{"oSo":[11,33,77],"k":-3,"type":2,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["605","4502500","29",{"uAns1":"3","uAns2":"0"},"49",{"tuso":"1","mauso":"6"},"<","3",{"ts":"5","ms":"6"},{"ts":"2","ms":1},{"A":"16","B":"18"},{"ts":"1","ms":"35"},"100",["8","30","74"]]