Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":43,"so1":34959},{"so1":58115,"so2":80},{"so2":168,"so1":6216},{"type":3,"so":"9564","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":4,"oMauso":7,"factor1":9,"factor2":5,"missedPosition":2},{"num":7,"den":21},{"num1":4,"den1":6,"num2":5,"den2":9,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":10},"phanso2":{"ts":1,"ms":3}},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":3,"ms":6},"phanso2":{"ts":5,"ms":6}},{"type":5,"n":2,"phanso1":{"ts":66,"ms":83},"m":1,"phanso2":{"ts":29,"ms":41}},{"a":17,"b":31,"tong":48,"hieu":14},{"type":1,"phanso1":{"ts":1,"ms":49},"phanso2":{"ts":2,"ms":7}},{"idx":4,"unitCost":43,"d":86,"r":50},{"oSo":[9,36,72],"k":3,"type":2,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["813","4649200","37",{"uAns1":"7","uAns2":"0"},"20",{"tuso":"1","mauso":"3"},">",{"ts":"7","ms":"15"},{"ts":"5","ms":"12"},{"ts":"3","ms":1},{"A":"17","B":"31"},{"ts":"1","ms":"14"},"100",["12","39","75"]]