Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1274 người đã làm bài

[{"so2":17,"so1":32606},{"so1":26066,"so2":50},{"so2":423,"so1":9729},{"type":3,"so":"2349","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":5,"oMauso":7,"factor1":8,"factor2":7,"missedPosition":1},{"num":3,"den":21},{"num1":3,"den1":7,"num2":7,"den2":9,"rs":"<"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":1,"ms":8},"phanso2":{"ts":1,"ms":8}},{"type":0,"idx":13,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":5,"ms":9}},{"type":6,"n":2,"pheptinh":"x","phanso1":{"ts":89,"ms":47},"phanso2":{"ts":4,"ms":8}},{"a":17,"b":41,"tong":58,"hieu":24},{"type":0,"phanso1":{"ts":35,"ms":121},"phanso2":{"ts":11,"ms":175}},{"idx":2,"unitCost":7,"d":20,"r":20},{"oSo":[8,32,56],"k":1,"type":2,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["1918","1303300","23",{"uAns1":"3","uAns2":"0"},"56",{"tuso":"1","mauso":"7"},"<",{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"5","ms":"7"},{"ts":"1","ms":1},{"A":"17","B":"41"},{"ts":"1","ms":"55"},"2800",["9","33","57"]]