Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1270 người đã làm bài

[{"so2":96,"so1":19872},{"so1":18074,"so2":10},{"so2":716,"so1":32936},{"type":2,"so":"876","idx":2,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":2,"factor1":6,"factor2":4,"missedPosition":2},{"num":3,"den":15},{"num1":6,"den1":9,"num2":1,"den2":5,"rs":">"},{"idx":0,"m":5,"n":20},{"type":0,"idx":8,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"type":3,"n":1,"phanso1":{"ts":53,"ms":69},"m":2,"phanso2":{"ts":150,"ms":83}},{"a":22,"b":44,"tong":66,"hieu":22},{"type":0,"phanso1":{"ts":55,"ms":49},"phanso2":{"ts":7,"ms":275}},{"idx":1,"unitCost":39000,"d":50,"r":50},{"oSo":[10,30,70],"k":-2,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["207","180740","46","3","4",{"tuso":"1","mauso":"5"},">","4",{"ts":"35","ms":"8"},{"ts":"3","ms":1},{"A":"22","B":"44"},{"ts":"1","ms":"35"},"97500000",["8","28","68"]]