Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1468 người đã làm bài

[{"so2":68,"so1":60452},{"so1":86337,"so2":30},{"so2":42,"so1":18690},{"type":3,"so":"4457","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":3,"oMauso":8,"factor1":2,"factor2":2,"missedPosition":2},{"num":3,"den":15},{"num1":6,"den1":9,"num2":5,"den2":9,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":9}},{"type":2,"idx":10,"phanso1":{"ts":3,"ms":5},"phanso2":{"ts":3,"ms":8}},{"type":1,"pheptinh":"+","n":1,"phanso1":{"ts":51,"ms":59},"phanso2":{"ts":1,"ms":6}},{"a":25,"b":47,"tong":72,"hieu":22},{"type":0,"phanso1":{"ts":2,"ms":49},"phanso2":{"ts":7,"ms":10}},{"idx":4,"unitCost":41,"d":41,"r":50},{"oSo":[11,44,88],"k":4,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":1}]
["889","2590110","445",{"uAns1":"9","uAns2":"0"},"6",{"tuso":"1","mauso":"5"},">",{"ts":"4","ms":"9"},{"ts":"9","ms":"40"},{"ts":"7","ms":"6"},{"A":"25","B":"47"},{"ts":"1","ms":"35"},"50",["15","48","92"]]