Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1471 người đã làm bài

[{"so2":39,"so1":43524},{"so1":88466,"so2":30},{"so2":349,"so1":97022},{"type":2,"so":"944","idx":0,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":4,"factor1":3,"factor2":5,"missedPosition":1},{"num":8,"den":36},{"num1":5,"den1":9,"num2":2,"den2":7,"rs":">"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":3,"ms":9},"phanso2":{"ts":4,"ms":7}},{"type":2,"idx":4,"phanso1":{"ts":2,"ms":9},"phanso2":{"ts":2,"ms":3}},{"type":7,"n":2,"phanso1":{"ts":135,"ms":79},"phanso2":{"ts":3,"ms":8}},{"a":23,"b":39,"tong":62,"hieu":16},{"type":1,"phanso1":{"ts":11,"ms":9},"phanso2":{"ts":55,"ms":3}},{"idx":1,"unitCost":14000,"d":50,"r":40},{"oSo":[10,30,60],"k":-2,"type":1,"idx":1,"rnd1":0,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["1116","2653980","278","5","12",{"tuso":"2","mauso":"9"},">",{"ts":"2","ms":"21"},{"ts":"4","ms":"27"},{"ts":"3","ms":"4"},{"A":"23","B":"39"},{"ts":"1","ms":"15"},"28000000",["8","28","58"]]