Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"so2":56,"so1":41048},{"so1":58537,"so2":70},{"so2":335,"so1":2345},{"type":3,"so":"9360","mised1":0,"mised2":3},{"oTuso":4,"oMauso":9,"factor1":7,"factor2":3,"missedPosition":3},{"num":2,"den":16},{"num1":5,"den1":6,"num2":5,"den2":9,"rs":">"},{"idx":1,"n":3,"m":6},{"type":3,"idx":7,"phanso1":{"ts":1,"ms":8},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"type":1,"pheptinh":"-","n":1,"phanso1":{"ts":17,"ms":31},"phanso2":{"ts":5,"ms":8}},{"a":16,"b":38,"tong":54,"hieu":22},{"type":0,"phanso1":{"ts":11,"ms":3},"phanso2":{"ts":1,"ms":121}},{"idx":2,"unitCost":9,"d":40,"r":50},{"oSo":[10,40,70],"k":-5,"type":1,"idx":0,"rnd1":0,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["733","4097590","7",{"uAns1":"9","uAns2":"0"},"27",{"tuso":"1","mauso":"8"},">","2",{"ts":"48","ms":"9"},{"ts":"3","ms":"8"},{"A":"16","B":"38"},{"ts":"1","ms":"33"},"18000",["5","35","65"]]