Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1266 người đã làm bài

[{"so2":52,"so1":57772},{"so1":13640,"so2":80},{"so2":87,"so1":11397},{"type":3,"so":"8132","mised1":1,"mised2":3},{"oTuso":2,"oMauso":3,"factor1":1,"factor2":4,"missedPosition":3},{"num":4,"den":24},{"num1":7,"den1":9,"num2":4,"den2":9,"rs":">"},{"idx":2,"phanso1":{"ts":1,"ms":4},"phanso2":{"ts":3,"ms":6}},{"type":3,"idx":13,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":7,"ms":9}},{"type":8,"n":1,"phanso1":{"ts":48,"ms":79},"phanso2":{"ts":4,"ms":8}},{"a":14,"b":32,"tong":46,"hieu":18},{"type":0,"phanso1":{"ts":33,"ms":5},"phanso2":{"ts":1,"ms":99}},{"idx":3,"unitCost":35,"d":35,"r":40},{"oSo":[12,48,96],"k":1,"type":2,"idx":0,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["1111","1091200","131",{"uAns1":"7","uAns2":"0"},"12",{"tuso":"1","mauso":"6"},">",{"ts":"3","ms":"4"},{"ts":"49","ms":"18"},{"ts":"4","ms":"8"},{"A":"14","B":"32"},{"ts":"33","ms":"495"},"40",["13","49","97"]]