Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1274 người đã làm bài

[{"so2":88,"so1":93368},{"so1":40121,"so2":50},{"so2":324,"so1":31104},{"type":3,"so":"2381","mised1":2,"mised2":3},{"oTuso":1,"oMauso":3,"factor1":4,"factor2":7,"missedPosition":1},{"num":4,"den":28},{"num1":1,"den1":8,"num2":1,"den2":4,"rs":"<"},{"idx":3,"phanso1":{"ts":2,"ms":6},"phanso2":{"ts":4,"ms":9}},{"type":2,"idx":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":9},"phanso2":{"ts":4,"ms":8}},{"type":7,"n":2,"phanso1":{"ts":29,"ms":19},"phanso2":{"ts":6,"ms":9}},{"a":18,"b":46,"tong":64,"hieu":28},{"type":1,"phanso1":{"ts":3,"ms":1},"phanso2":{"ts":1,"ms":11}},{"idx":2,"unitCost":18,"d":40,"r":40},{"oSo":[9,36,72],"k":4,"type":2,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":1,"rnd3":0}]
["1061","2006050","96",{"uAns1":"4","uAns2":"0"},"12",{"tuso":"1","mauso":"7"},"<",{"ts":"2","ms":"9"},{"ts":"7","ms":"18"},{"ts":"4","ms":"3"},{"A":"18","B":"46"},{"ts":"33","ms":1},"28800",["13","40","76"]]