Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014

Thử nghiệm

00:00

Điểm cao:

Dam Phan Nam
10 điểm
Vũ Xuân Huy
10 điểm
tô bá chiến
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
huhuhu
10 điểm

Có 1463 người đã làm bài

[{"so2":40,"so1":27080},{"so1":35081,"so2":20},{"so2":921,"so1":4605},{"type":2,"so":"882","idx":2,"mised":2},{"oTuso":1,"oMauso":5,"factor1":7,"factor2":6,"missedPosition":3},{"num":6,"den":14},{"num1":1,"den1":3,"num2":6,"den2":7,"rs":"<"},{"idx":0,"m":5,"n":20},{"type":2,"idx":0,"phanso1":{"ts":5,"ms":8},"phanso2":{"ts":7,"ms":10}},{"type":3,"n":2,"phanso1":{"ts":83,"ms":79},"m":2,"phanso2":{"ts":97,"ms":53}},{"a":16,"b":42,"tong":58,"hieu":26},{"type":1,"phanso1":{"ts":7,"ms":5},"phanso2":{"ts":77,"ms":1}},{"idx":1,"unitCost":21000,"d":50,"r":60},{"oSo":[10,30,60],"k":-2,"type":2,"idx":1,"rnd1":1,"rnd2":0,"rnd3":0}]
["677","701620","5","2","30",{"tuso":"3","mauso":"7"},"<","4",{"ts":"7","ms":"16"},{"ts":"4","ms":1},{"A":"16","B":"42"},{"ts":"1","ms":"55"},"63000000",["8","28","58"]]